Algemene voorwaarden

1.

A- De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst. Hij garandeert in geen enkel geval het tot stand komen van een bepaald resultaat. De verbintenis van de advocaat is een inspanningsverbintenis.
B- Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

2.

A- Het kantoor behoudt zich het recht voor om voor aanvang van de opdracht en lopende behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen.
B- Alle provisies en facturen dienen betaald te worden binnen de 15 dagen na provisie- of factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling:

  • wordt het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van 150,00 EUR, en dit onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade;
  • is vanaf de vervaldag een conventionele moratoire rente verschuldigd gelijk aan de rentevoet zoals bepaald in de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002;
  • behoudt het kantoor zich het recht voor om de uitvoering van zijn opdracht op te schorten tot de situatie wordt geregulariseerd.

C- Indien de cliënt niet akkoord gaat met het aangerekende bedrag moet hij op straffe van verval binnen de 15 dagen schriftelijk protesteren.
D- Voor betwistingen over onkosten en erelonen is het kantoor onderworpen aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting (arbitrage) zoals die is voorzien in de Codex Balie Provincie Antwerpen.

3.

Wanneer hat kantoor gehouden is om (krachtens de wet, deontologische regels of anderszins) een voorafgaandelijk of ander cliëntenonderzoek te verrichten, zal de cliënt alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aanleveren die door het kantoor gevraagd worden. Ingeval van niet-medewerking vanwege de cliënt, houdt het kantoor zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en bijkomende kosten.

4.

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties, die de advocaat bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, procedurestukken, komen toe aan de advocaat, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van de advocaat, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren op eender welke wijze.

5.

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000,00 euro per schadegeval (polis BA AMLIN LXX034899). Voor de franchise en eventueel hogere schade wordt elke aansprakelijkheid afgewezen. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 2.500,00 euro. Afschriften van de genoemde voorwaarden van de verzekeringspolis worden aan de cliënt of de overige belanghebbenden op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

6.

Het kantoor levert redelijke inspanningen om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, doch het blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van het kantoor.