Digitalisering inzake bewindvoering

Het centraal register voor de bescherming van personen (kortweg: CRBP) is in werking getreden op 1 juni 2021.

Het CRBP is een geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van procedures betreffende de beschermde personen. De beschermde personen zijn de meerderjarige personen aan wie door de vrederechter ter bescherming een bewindvoerder werd toegevoegd.

Dit register bevat alle dossiers van het bewind over beschermde personen. Per beschermde persoon bevat het alle verzoekschriften, alle beslissingen van de vrederechter, verslagen, briefwisseling, enz. die neergelegd zijn vanaf 1 juni 2021.

Deze in het register opgenomen gegevens zijn steeds digitaal raadpleegbaar op het CRBP door de bevoegde partijen, waaronder o.a. de bewindvoerder, beschermde persoon, vertrouwenspersoon, en dit in het dossier waarin zij betrokken zijn. Het Koninklijk Besluit van 12 februari 2021 houdende de werking van het CRBP bepaalt e.e.a. verder.

Bovendien zal dit register voortaan hét communicatiekanaal inzake bewindvoeringsdossiers zijn. De (professionele) bewindvoerders, beschermde personen, derden,…  zullen via dit register alle documenten betreffende de bewindvoering (verzoekschriften, verslagen, …) digitaal kunnen indienen bij de bevoegde vrederechter en griffie, die via het register kennisgevingen kunnen doen aan de betrokken partijen.

De professionele advocaat-bewindvoerders zijn vanaf 1 juni 2021 verplicht om via het CRBP te werken. De niet-professionele bewindvoerders (familieleden) zijn dit niet voor wat betreft het beheer van bestaande dossiers.

Het CRBP kan u terugvinden op www.rechterlijkebescherming.be .

Op de website van de FOD Justitie vindt u ook meer informatie: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/bescherming_van_meerderjarigen .

Indien u vragen heeft over bescherming van meerderjarige personen of het CRBP helpt ADVO-BALEN u graag verder.