Betekening moet vanaf 1.01.2023 rechtsmiddelen, termijn en rechtscollege vermelden

Artikel 43 Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat er in een exploot van betekening door de deurwaarder moet vermeld staan, zoals onder meer de dag, maand, jaar en plaats van betekening.

N.a.v. een prejudiciële vraag van het Hof van Beroep te Bergen heeft het Grondwettelijk Hof in haar arrest 23/2022 van 10 februari 2022 beslist dat artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de algemene beginselen die het recht op toegang tot de rechter waarborgen schendt in zoverre dat artikel 43 Ger.W. niet voorziet dat, bij de betekening van een vonnis, de rechtsmiddelen, de termijn waarbinnen dat rechtsmiddel of die rechtsmiddelen moeten worden aangewend, alsook de benaming en het adres van het rechtscollege dat bevoegd is om daarvan kennis te nemen, moeten worden vermeld.

 Het Grondwettelijk Hof geeft de wetgever tot uiterlijk 31 december 2022 de tijd om hieraan te verhelpen.

Intussen zullen de gevolgen van betekeningen o.b.v. het bestaande artikel 43 Gerechtelijk Wetboek worden gehandhaafd.